07/11/2023

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
07/11/2023

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến học Giáo dục quốc phòng – An ninh Khóa 2023 (đợt 2, đợt 3) hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian tập trung để phổ biến các thông tin liên quan đến đợt học tập Giáo dục […]
06/11/2023

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20VT

Căn cứ thông báo số 113/TB-GV ngày 02/10/2023 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 ngành Điện tử viễn […]
31/10/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
27/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ […]
26/10/2023

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]
26/10/2023

Thông báo V/v: Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tại Trung tâm giáo dục An ninh Quốc phòng cho sinh viên khóa 2023 (đợt 1)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm […]
18/10/2023

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2023.

Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy từ Khóa 2014 đến 2018 và 2019 khối kinh tế Căn cứ kết quả họp Hội […]
17/10/2023

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng Học kỳ I – năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại, cải […]
16/10/2023

Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2023

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học […]