30/12/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020

Kính gửi:       –   Các Khoa đào tạo I/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        – Giảng viên CVHT các lớp Đại học chính quy khóa […]
29/12/2020

Thông báo: V/v Chi trả học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Học viện thông báo: Chi trả tiền học bổng cho các sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: Đối với […]
24/12/2020

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch kinh […]
23/12/2020

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung […]
17/12/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 12/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 […]
15/12/2020

Thông báo: Triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy Khóa 2017, 2018, 2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp Phòng CT&CTSV thông báo triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy khóa 2017 (các ngành Công […]
12/12/2020

Thông báo Về việc: Xử lý các sinh viên nợ học phí, phí học lại học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:        – Lãnh đạo các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                        – Cố vấn học tập các lớp                        […]
11/12/2020

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
08/12/2020

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2020-2021; Căn cứ kết quả […]
04/12/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo I/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2017, 2018, 2019; Các lớp […]