29/11/2023

Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        –  CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2020, 2021, 2022, 2023;                […]
26/10/2023

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]
17/10/2023

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng Học kỳ I – năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại, cải […]
25/09/2023

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
15/09/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các […]
03/08/2023

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh […]
19/06/2023

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi: – Các Khoa đào tạo 1,                   – Viện Kinh tế Bưu điện;                   – Phòng CT&CTSV;                   – Các lớp sinh viên […]
30/05/2023

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Khóa 2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức Thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông […]
29/05/2023

Thông báo: V/v: Hủy và mở bổ sung các lớp học phần đợt học kỳ hè năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ hè năm học […]
22/05/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ hè, năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ 2 năm học […]