22/05/2024

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức kế hoạch học […]
09/05/2024

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ I năm học 2024-2025

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV                   – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2020 (ngành kỹ thuật), 2021, 2022, 2023 […]
02/05/2024

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2023-2024 đã được Lãnh […]
08/04/2024

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]
01/04/2024

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng Học kỳ II – năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại, cải […]
25/03/2024

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2020

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2020 Thực hiện […]
28/02/2024

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
20/12/2023

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến, hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho các lớp sinh viên Đại học chính quy – Khóa 2023

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian tập trung để phổ biến các thông tin liên quan đến nội dung Đăng ký môn […]
29/11/2023

Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        –  CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2020, 2021, 2022, 2023;                […]
26/10/2023

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]