25/04/2024

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2024 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
24/04/2024

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2024 các ngành khối Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 04/2024. Phòng Giáo […]
17/04/2024

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2025 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025 và kế hoạch công tác năm 2024 của Học viện, – Căn cứ chương trình […]
04/04/2024

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn làm khóa luận/luận văn tốt nghiệp khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; – Sinh viên lớp ĐHCQ khóa 2020 khối ngành kinh tế và TTĐPT Căn cứ danh […]
22/03/2024

Thông báo: kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành QTKD, KT, TMĐT, TTĐPT, Marketing khóa 2020-2024 tính […]
21/03/2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên (đã trả nợ môn học) được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 2/03/2024 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2024 đối với […]
14/03/2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên khóa 2019 ngành kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024

Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện […]
22/02/2024

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
21/02/2024

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
20/11/2023

Thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: ĐHCQ 2020-2024 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT đa phương tiện)

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. – Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại […]