30/11/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của khóa 2023

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ […]
24/11/2023

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi một số môn thi trắc nghiệm các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I 2023-2024

Căn cứ kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã ban hành; Căn cứ đề nghị của […]
22/11/2023

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy đối với các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2023-2024. Phòng Giáo vụ thông báo […]
09/11/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi phòng máy (thực hành, trắc nghiệm) học kỳ 1 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024. Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã […]
27/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ […]
04/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023 đã được TT Khảo thí công bố. Phòng […]
21/07/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi cho […]
17/07/2023

Thông báo: Điều chỉnh phòng thi trong kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phòng học tại nhà A2 của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng […]
17/05/2023

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2022

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2022. Phòng Giáo vụ thông báo […]
12/05/2023

Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021. Căn cứ tờ trình số 45 /TTr-GV-KT-CBl ngày 4/5/2023 về việc tổ chức […]