09/05/2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi […]
17/04/2024

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022

Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi […]
19/03/2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện; Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh […]
30/11/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của khóa 2023

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ […]
24/11/2023

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi một số môn thi trắc nghiệm các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I 2023-2024

Căn cứ kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã ban hành; Căn cứ đề nghị của […]
22/11/2023

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy đối với các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2023-2024. Phòng Giáo vụ thông báo […]
09/11/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi phòng máy (thực hành, trắc nghiệm) học kỳ 1 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024. Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã […]
27/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ […]
04/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023 đã được TT Khảo thí công bố. Phòng […]
21/07/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi cho […]