Tin mới

22/05/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2016 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020. Cụ thể sinh viên dowload file […]
21/05/2020

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
18/05/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch Kỳ thi phụ – Học kỳ 1 (2019-2020)

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; – Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ […]
15/05/2020

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2019-2020 của Học viện. Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học […]
15/05/2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện, – Căn cứ chương […]
22/05/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2016 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020. Cụ thể sinh viên dowload file […]
12/12/2019

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; – Căn cứ bản phân công giảng dạy của các […]
27/11/2019

Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo và ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm […]
09/04/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]
15/05/2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện, – Căn cứ chương […]
03/02/2020

Thông báo: V/v cấp học bổng KKHT bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được cấp học bổng bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-20019. Thời gian trả HB […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]