22/05/2024

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức kế hoạch học […]
17/05/2024

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2023-2024

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]
09/05/2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi […]
09/05/2024

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ I năm học 2024-2025

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV                   – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2020 (ngành kỹ thuật), 2021, 2022, 2023 […]
02/05/2024

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2023-2024 đã được Lãnh […]
25/04/2024

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2024 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
25/04/2024

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
24/04/2024

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
24/04/2024

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2024 các ngành khối Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 04/2024. Phòng Giáo […]
22/04/2024

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2021 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Căn cứ thông báo số 52/TB-GV ngày 01/04/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện- […]