23/02/2023

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2020 các ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 2021 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:    Các lớp sinh viên: D20DT, D20QT, D20MR và D21PT               Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, kế hoạch học tập năm […]
23/02/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2019, 2020)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi, chuyển đổi […]
23/02/2023

Thông báo: V/v Hoàn thiện thủ tục xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh (đợt 1 năm học 2022-2023)

Học viện thông báo danh sách các sinh viên cần hoàn thiện thủ tục xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn […]
17/02/2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 02/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
14/02/2023

Thông báo: V/v Bảo trì, nâng cấp hệ thống hệ thống Edusoft Web

Hệ thống Edusoft Web (https://qldt.ptit.edu.vn) sẽ tạm ngưng hoạt động để bảo trì, nâng cấp từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 16/02/2023 (dự kiến), trong […]
10/02/2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
08/02/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2014, 2015, 2016, 2017)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi, chuyển đổi […]
08/02/2023

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
03/02/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2018, 2021, 2022)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi, chuyển đổi […]
03/02/2023

Thông bao: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập môn học Thực tập cơ sở, Thực tập chuyên sâu

Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 của Học viện; Theo đề nghị của Khoa chuyên môn. […]