Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20VT

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)
31/10/2023
Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến học Giáo dục quốc phòng – An ninh Khóa 2023 (đợt 2, đợt 3) hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học
07/11/2023
 • Căn cứ thông báo số 113/TB-GV ngày 02/10/2023 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 ngành Điện tử viễn thông.
 • Xét kết quả đăng ký chuyên ngành trên hệ thống QLĐT của sinh viên và có điều chỉnh theo nguyên tắc xét điểm TBCTL.

  Phòng Giáo vụ thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành và phân lớp như sau:

 1. Thông tin vô tuyến và di động (khóa 2020-2025): 02 lớp gồm 111 sinh viên.
 2.  Hệ thống IoT (khóa 2020-2024): 03 lớp gồm 140 sinh viên.
 3.  Mạng và dịch vụ Internet (khóa 2020-2024): 03 lớp gồm 140 sinh viên

  Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành, cụ thể sinh viên download file kèm.

  Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) tới cô Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Giáo vụ – ntvha@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 10/10/2023 để được xem xét giải quyết.

  Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV lớp chuyên ngành D20VT