03/06/2024

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2024-2025

Kính gửi:  – Các Khoa đào tạo 1,                   – Viện Kinh tế Bưu điện;                   – Phòng CT&CTSV;                    – Các lớp sinh […]
28/05/2024

Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ I năm học 2024-2025 (dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung […]
22/05/2024

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức kế hoạch học […]
09/05/2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi […]
09/05/2024

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ I năm học 2024-2025

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV                   – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2020 (ngành kỹ thuật), 2021, 2022, 2023 […]
02/05/2024

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2023-2024 đã được Lãnh […]
17/04/2024

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022

Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi […]
12/04/2024

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)

Căn cứ thông báo số 30/TB-GV ngày 29/02/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: Quản trị […]
08/04/2024

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]
01/04/2024

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng Học kỳ II – năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại, cải […]