13/03/2023

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2023

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy từ Khóa 2014 đến 2017 và 2018 khối kinh tế Căn cứ kết quả họp Hội […]
13/03/2023

Thông báo V/v: Rà soát, hiệu chỉnh lại đúng Mã học phần trong đợt đăng ký nguyện vọng các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2022-2023

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả đăng ký nguyện vọng của sinh viên từ ngày 09/03/2023, nhiều sinh viên đã đăng ký […]
08/03/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
07/03/2023

Thông báo V/v: Tư vấn chuyên ngành đào tạo khóa 2020 các ngành Công nghệ thông tin

Kính gửi: Sinh viên các lớp D20CNTT Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2022-2023 và theo đề xuất […]
07/03/2023

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020,2021

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023; Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Phòng Giáo vụ thông báo […]
02/03/2023

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2023

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2018 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp […]
02/03/2023

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
23/02/2023

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2020 các ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 2021 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:    Các lớp sinh viên: D20DT, D20QT, D20MR và D21PT               Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, kế hoạch học tập năm […]
23/02/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2019, 2020)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi, chuyển đổi […]
23/02/2023

Thông báo: V/v Hoàn thiện thủ tục xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh (đợt 1 năm học 2022-2023)

Học viện thông báo danh sách các sinh viên cần hoàn thiện thủ tục xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn […]