23/05/2023

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện

Ngày 08/05/2023 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 621/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. Phòng […]
07/06/2022

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện

Ngày 31/05/2022 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 680/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện. Phòng […]
15/06/2021

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện

Ngày 15/06/2021 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 495/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện. Phòng […]
12/08/2020

Thông báo: V/v Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 (kèm theo). Đề nghị các bạn sinh viên căn cứ khung kế […]