Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến học Giáo dục quốc phòng – An ninh Khóa 2023 (đợt 2, đợt 3) hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20VT
06/11/2023
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023
07/11/2023

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian tập trung để phổ biến các thông tin liên quan đến đợt học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) cho khóa 2023 hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học cho các lớp đi học đợt 2 và đợt 3 như sau:

– Địa điểm phổ biến: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông.

– Thời gian phổ biến:

 

TT Đợt Thời gian Lớp Ghi chú
1 Đợt 2-3 Ca 1 (từ 9h00 -10h10) ngày 14/11/2023 (thứ Ba) D23TM1; D23BC1; D23TC1,2; D23KD1,2; D23KH1,2; D23CE2,3,4; D23VT1,2,3,4,6;
2 Đợt 2-3 Ca 2 (từ 10h10 -11h20) ngày 14/11/2023 (thứ Ba) D23VT5; D23TM2,3; D23CE1,5,6; D23TT1,2,3; D23PT1,2,3,4; D23VLVH (hệ vừa làm vừa học);
3 Đợt 2-3 Ca 3 (từ 11h20 -12h30) ngày 14/11/2023 (thứ Ba) D23QT1,2,3,4; D23MR1,2,3,4,5; D23KT1,2,3,4; D23CC1,2,3,4 (hệ Cử nhân CNTT); Sinh viên các khoá trước học ghép;

 

Lưu ý: đối với các lớp D23QT1,2,3,4 và D23MR1,2,3,4 có tiết học trong khoảng thời gian từ 11h đến 12h ngày 14/11/2023, Phòng Giáo vụ sẽ thông báo tới Giảng viên liên quan để sinh viên có thể tham dự buổi nghe phổ biến.

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên để biết và thực hiện.