Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo V/v: Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tại Trung tâm giáo dục An ninh Quốc phòng cho sinh viên khóa 2023 (đợt 1)
26/10/2023
Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024
27/10/2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực tế của Sinh viên sau thời hạn đăng ký thời khóa biểu các học phần, phòng Giáo vụ thông báo hủy một số lớp học phần của đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

  1. Hủy 08 lớp học phần do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện mở lớp:

Học phần TEL1402: Báo hiệu và điều khiển kết nối.

Học phần ELE1406: Cở sở mật mã học.

Học phần ELE1414: Đồ án xử lý tín hiệu số.

– Học phần ELE1487: Hệ điều hành nhúng.

– Học phần MUL14131: Luật xa gần.

– Học phần MUL14135: Thiết kế sản phẩm đa phương tiện.

– Học phần BAS1225: Vật lý 2 và thí nghiệm.

– Học phần BAS1227: Vật lý 3 và thí nghiệm.

  1. Đối với các sinh viên đã đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong danh sách ở mục 1: phòng Giáo vụ sẽ thực hiện việc hủy kết quả đăng ký của Sinh viên trên hệ thống, sinh viên không cần phải thực hiện thao tác hủy học phần trên hệ thống qldt cũng như không cần phải làm Đơn đề nghị hủy.

Trân trọng./.