Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học lại học kỳ phụ năm học 2022-2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy Khoá 2019 (Khối ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định
27/07/2023
Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2023-2024
03/08/2023

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 731/TB-HV ngày 13/07/2023 của Giám Đốc Học viện về việc thu học lại kỳ phụ năm học 2022-2023;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 29/07/2023. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến:
  • Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ phụ năm học 2022-2023;
  1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 31/07/2023 đến ngày 02/08/2023.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

THÔNG BÁO XỬ LÝ SV NỢ HL KỲ PHỤ 22-23

DANH SÁCH SV NỢ HP