Thông báo: V/v: Xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện đợt tháng 08/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023
21/07/2023
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy Khoá 2019 (Khối ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định
27/07/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 25/07/2023.

Phòng Giáo vụ thông báo về việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện đợt tháng 08 năm 2023 như sau:

  1. Thông tin sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện tốt nghiệp được gửi đến email của từng sinh viên (email do Học viện cấp).
  2. Các trường hợp sinh viên đủ điều kiện tích lũy về điểm nhưng thiếu hồ sơ hoặc nợ học phí yêu cầu hoàn thiện trước 16h00 thứ Năm, ngày 03/8/2023 để được xét tốt nghiệp cùng đợt tháng 8/2023.
  3. Hoãn xét tốt nghiệp: Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đề nghị làm Đơn theo mẫu và gửi email (từ email sinh viên do Học viện cấp) về phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng, email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797) trước 16h00 thứ Năm, ngày 03/8/2023 để được xem xét giải quyết.
  4. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn. Các thắc mắc về điểm sinh viên gửi email (từ email sinh viên do Học viện cấp) về phòng Giáo vụ (cô Hoàng Kim Cúc, email: hkcuc@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797) trước 16h00 thứ Năm, ngày 03/8/2023 để được xem xét giải quyết.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Mẫu đơn xin hoãn TN(2)