Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy Khoá 2019 (Khối ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định

Thông báo: V/v: Xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện đợt tháng 08/2023
27/07/2023
Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học lại học kỳ phụ năm học 2022-2023
31/07/2023

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Đại học chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

– Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-HV ngày 17/08/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc bổ sung các mức thu khác của Học viện.

– Căn cứ nguyện vọng của sinh viên, Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đợt riêng cho D19 khối ngành kinh tế, TT Đa phương tiện theo quy định như sau:

  1. Đối tượng, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Đối tượng: Các sinh viên khoá 2019 Khối ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện:

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định và có nhu cầu xét chuyển đổi điểm và xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh.

– Sinh viên đã học và thi ĐẠT học phần Tiếng Anh B12 nhưng không đúng tiến trình đào tạo chuẩn của Học viện.

  1. Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Bước 1:

– Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa (ô số 1)

– Thời gian: từ ngày 31/7/2023 đến 16h30 ngày 04/8/2023.

  1. Bước 2: Nộp kinh phí xét, quản lý theo quy định

– Khi có thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được xét chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu thì sinh viên nộp kinh phí xét, quản lý trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa (ô số 10) hoặc qua Slink-Ptit theo thông báo của phòng Tài chính kế toán.

Mức thu theo quy định của Học viện áp dụng từ năm học 2022-2023, cụ thể:

+ Xét, quản lý học phần được chuyển đổi điểm: 100.000 đồng/học phần.

+ Xét, quản lý chuẩn đầu ra đối với sinh viên dùng chứng chỉ: 100.000 đồng.

  1. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

– Đơn xin xét chuyển đổi điểm tiếng Anh theo Mẫu 1b.

– Đơn xin xét chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Mẫu 2.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh quốc tế:

+ Đối với các sinh viên dự thi TOEIC do IIG tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: sinh viên nộp bản photo chứng chỉ/phiếu điểm.

+ Đối với các trường hợp khác: sinh viên nộp bản sao công chứng (Học viện sẽ thực hiện thủ tục hậu kiểm với các Đơn vị cấp chứng chỉ sau khi tiếp nhận).

Các trường hợp đặc biệt: sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền theo địa chỉ, thông tin tại mục III để được hướng dẫn.

III. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và hình thức tại mục I.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.

– Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các chứng chỉ.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn