Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – đợt học 3/7-10/7/2022 (cập nhật thay đổi phòng trung đội 17-18)
01/07/2022
Thông báo: V/v Mức thu học phí năm học 2022-2023
05/07/2022
Kính gửi: Các sinh viên các lớp Đại học chính quy
– Căn cứ các Quy chế, Quy định về cấp Học bổng KKHT của Bộ GD&ĐT, của Học viện; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:
– Hệ Đại học các khóa: 2018, 2019, 2020, 2021
2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:
– Sinh viên hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ (trường hợp đặc biệt do miễn học miễn thi, số tín chỉ bắt buộc của học kỳ ít hơn 14 tín chỉ sẽ do Giám đốc Học viện quyết định), có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không có học phần không đạt (sau lần thi 1), không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.
– Trong đó:
+ Học bổng loại Xuất sắc: Sinh viên có điểm Trung bình chung mở rộng (TBCMR = Điểm TBC học tập + điểm thưởng (nếu có)) đạt loại Xuất sắc (≥ 3,60) và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc (≥ 90).
+ Học bổng loại Giỏi: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Giỏi trở lên (≥ 3,2) và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên (≥ 80).
+ Học bổng loại Khá: Sinh viên có điểm TBCMR loại Khá trở lên (≥ 2,5) và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên (≥ 65).
3. Các mức học bổng:
Gồm 132 mức học bổng đối với 13 ngành, các khóa từ 2018 đến 2021 (chi tiết các mức của từng khóa, ngành kèm theo). Trong đó:
– Mức học bổng KKHT loại Khá: Bằng mức học phí của các học phần tính điểm trung bình học kỳ (GPA) của tiến trình đào tạo chuẩn trong chương trình đào tạo của Học viện theo từng khóa/ngành.
– Mức học bổng KKHT loại Giỏi: Bằng 110% mức học bổng KKHT loại Khá.
– Mức học bổng KKHT loại Xuất sắc: Bằng 120% mức học bổng KKHT loại Khá.
4. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022:
– Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo khóa, ngành đào tạo của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.
– Xét cấp học bổng KKHT theo từng khóa ngành và theo thứ tự từ loại Xuất sắc, Giỏi, Khá. Trường hợp sinh viên có cùng loại học bổng thì sẽ ưu tiên sinh viên có điểm TBCMR cao hơn; Trường hợp sinh viên có cùng mức điểm TBCMR thì sẽ ưu tiên sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn.
Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Học viện (phụ lục kèm theo). Trong đó mức điểm được nhận học bổng như sau:
– Loại xuất sắc: Sinh viên có điểm TBCMR > mức điểm chuẩn TBCMR nhận học bổng loại Xuất sắc và điểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên.
– Loại Giỏi: Sinh viên có điểm TBCMR > mức điểm chuẩn TBCMR nhận học bổng loại Giỏi và điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên.
– Loại Khá: Sinh viên có điểm TBCMR > mức điểm chuẩn TBCMR nhận học bổng loại Khá và điểm rèn luyện từ 65 điểm trở lên.
– Trong trường hợp sinh viên có điểm TBCMR = mức điểm chuẩn TCBMR nhận học bổng (loại Xuất sắc, Giỏi, Khá) thì điểm Rèn luyện phải ≥ mức điểm Rèn luyện nhận học bổng loại tương ứng theo kết luận của Hội đồng.
5. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng và hình thức chi trả:
Danh sách các sinh viên nhận được học bổng được Học viện gửi email tới từng cá nhân (email sinh viên do Học viện cấp).
– Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên gửi emai (chỉ giải quyết đối với sinh viên gửi từ địa chỉ email Học viện cấp) về: Cô Chu Phương Hiền (email: cphien@ptit.edu.vn) trước ngày thứ Sáu, ngày 08/07/2022 để được giải đáp.
– Đối với các sinh viên của Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có thông báo riêng.
– Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên đạt được học bổng trong tuần từ ngày 11-15/07/2022 thông qua tài khoản ngân hàng sinh viên đăng ký với Học viện.
* Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên gửi email (chỉ giải quyết với các sinh viên gửi từ địa chỉ email được HV cấp) về cô Chu Phương hiền (cphien@ptit.edu.vn) trước ngày tứ 6 ngày 8/7/2022 để được giải đáp.
Trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn sinh viên được nhận học bổng.