Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – đợt học 3/7-10/7/2022 (cập nhật thay đổi phòng trung đội 17-18)

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021
28/06/2022
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2021-2022
04/07/2022
Show all
Căn cứ kế hoạch tập Giáo dục quốc phòng – An ninh từ ngày 3/7/2022 đến 10/7/2022 (Đã điều chỉnh)
Phòng Giáo vụ thông báo danh sách biên chế trung đội, tiểu đội cụ thể như sau: xem link kèm theo
Các Sinh viên có thắc mắc đề nghị liên hệ cô Nguyễn Thị Vân Hà theo email ntvha@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết.
Trân trọng ./.