Thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của khóa 2018 (Đợt tháng 6/2022)

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành) Khóa 2021
15/06/2022
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2022
24/06/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của khóa 2018  (Đợt tháng 6/2022)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 4 ngày 22/06/2022.

Trân trọng!

Tải về:

Khóa 2018 – Chuyển đổi điểm T6 – 2022

Khóa 2018 xét Chuẩn đầu ra  đợt 2 (T6-2022)