Thông báo: V/v: Hủy và mở bổ sung các lớp học phần đợt học kỳ hè năm học 2022-2023

Thông báo: Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ năm học 2023-2024
24/05/2023
Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Khóa 2019
30/05/2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch học kỳ hè năm học 2022-2023 của Học viện; Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực tế của Sinh viên sau thời hạn đăng ký thời khóa biểu các học phần học kỳ hè năm học 2022-2023, căn cứ đề nghị của Khoa Tài chính Kế toán 1, phòng Giáo vụ thông báo việc hủy cũng như bổ sung một số lớp học phần, cụ thể như sau:

  1. Hủy 6 lớp học phần do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện mở lớp (Danh sách tại phụ lục kèm theo).

Các sinh viên đã đăng ký thời khóa biểu 6 lớp học phần ở trên không cần phải thực hiện thao tác hủy học phần trên hệ thống qldt cũng như không cần phải làm Đơn đề nghị hủy.

  1. Mở bổ sung 2 lớp học phần FIA1406 – Kế toán doanh nghiệp bảo hiểm và FIA1408 – Kế toán ngân hàng thương mại.

Các sinh viên đã đăng ký học 2 học phần này với Khoa Tài chính Kế toán 1 không cần phải thực hiện thao tác đăng ký học trên hệ thống qldt cũng như không cần phải làm Đơn đề nghị bổ sung.

  1. Các vấn đề chưa rõ, sinh viên liên hệ số điện thoại 096.847.2319 (giờ hành chính) trước ngày 02/06/2023 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Tải về:

0529_TB_Phuluc_Danh_sach_cac_hoc_phan_huy