29/06/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

Kính gửi:              Sinh viên hệ chính quy từ khóa 2016 trở về trước  Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học […]
28/06/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 ( Đợt T6/2021) Cụ […]
23/06/2021

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 740/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]
18/06/2021

Thông báo: V/v Đề nghị sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (các lớp khối ngành Kinh tế và TTDPT khóa 2017)

Để thực hiện kế hoạch thực tâp và tốt nghiệp của Học viện theo đúng kế hoạch, phòng Giáo đã rà soát hồ sơ của […]
15/06/2021

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện

Ngày 15/06/2021 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 495/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện. Phòng […]
12/06/2021

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội  Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]
11/06/2021

Thông báo: V/v Tổ chức thi trực tuyến, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017 (Cập nhật 11/6/2021))

Kính gửi sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2017 Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ thông báo […]
04/06/2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa trước trả […]
04/06/2021

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]
01/06/2021

Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2020-2021) của Học viện. Căn cứ tinh hình […]