27/04/2022

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên […]
22/04/2022

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp Học phần tiếng anh bổ trợ (Course 0) học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo ban hành: Kế hoạch thi […]
21/04/2022

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D19CN, D19QT, D19DPT, D19MR, D20DPT, D21ACCA

Căn cứ thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2022 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2019 các ngành: Quản trị […]
14/04/2022

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 2 năm học 2021-2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng […]
13/04/2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2022.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 08/04/2022 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2022 đối với […]
08/04/2022

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: d18 khối ngành kinh tế

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành QTKD, KT, TMĐT, TTĐPT, Marketing khóa 2018-2022 tính […]
06/04/2022

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2018

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2018 Thực hiện […]
05/04/2022

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kinh tế được xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra đợt tháng 4/2022 (dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm của khóa 2018 khối ngành kinh tế, ngành truyền […]
01/04/2022

Thông báo: V/v Cập nhật TKB học kỳ 2 năm học 2021-2022 khóa 2018, 2021 (từ ngày 4/4/2022 đến 10/4/2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa 2018, 2021; Theo thông báo số […]
26/03/2022

Thông báo: Các bước sinh viên vào Trung tâm học môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2021

Bước 1: Trước khi sinh viên vào trung tâm – Phòng ĐT&QLSV làm tổ chức biên chế theo tiểu đội, trung đội, đại đội và […]