31/08/2023

Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2022

Thực hiện các Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo, Quy chế Học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo và […]
29/08/2023

Thông báo: Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. – […]
23/08/2023

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
23/08/2023

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2023.

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019 khối ngành kinh tế và truyền thông Căn cứ kết quả họp Hội đồng […]
14/08/2023

Thông báo V/v: Lịch học tập trực tuyến một số tiết học trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Kính gửi:    –   Sinh viên các lớp ĐHCQ khoá 2020, 2021, 2022 Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm […]
03/08/2023

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh […]
31/07/2023

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học lại học kỳ phụ năm học 2022-2023

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]
27/07/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy Khoá 2019 (Khối ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
27/07/2023

Thông báo: V/v: Xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện đợt tháng 08/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
21/07/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi cho […]