Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ phụ năm học 2021-2022

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy (cập nhật danh sách thi – lịch thi)
26/07/2022
Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2022-2023
01/08/2022

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 613/TB-HV ngày 15/07/2022 về việc thu học lại kỳ phụ năm học 2021-2022 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 28/07/2022. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần kỳ phụ năm học 2021-2022,
  2. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 29/07/2022 đến ngày 03/08/2022.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

DS SINH VIÊN CÒN NỢ HP TÍNH ĐẾN 28.7.22