07/10/2023

Thông báo: Về việc triển khai đào tạo theo phương thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) đối với học phần Triết học Mác – Lênin thuộc học kỳ 1 năm học 2023-2024

– Căn cứ Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện – Căn cứ Thông báo kết luận số 1061/TB-HV ngày […]
04/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023 đã được TT Khảo thí công bố. Phòng […]
02/10/2023

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
02/10/2023

Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp D20VT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20VT Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2020 ngành Kỹ […]
29/09/2023

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Chất lượng cao (CLC) từ ngày 02/10/2023

Kính gửi:       – Các Khoa đào tạo 1/ Các Bộ môn                          – Các Trung tâm: Đào tạo quốc tế; Dịch vụ; Đào tạo BCVT1 […]
29/09/2023

Thông báo: Lịch kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2023 – Cơ sở đào tạo phía Bắc

Căn cứ thông báo số 952/TB-HV ngày 31/08/2023 về tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất […]
25/09/2023

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
22/09/2023

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2023 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 09/2023. Phòng Giáo […]
22/09/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 9/2023)

– Căn cứ Quyết định số 980QĐ-HV ngày 29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ […]
22/09/2023

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên khóa 2023

– Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 về việc ban hành Quy định tổ chức, học và đánh giá kết quả học tập […]