Thông báo V/v: Các môn học thay thế ngành CNTT và Viễn thông hệ Đại học chính quy khóa 2015 đến 2018

Thông báo: Danh sách sinh viên niên khóa 2018-2022 khối ngành kinh tế đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2022
13/08/2022
Thông báo: V/v Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 đối với các lớp đại trà khóa 2021 và Course 3 của lớp CLC khóa 2021
15/08/2022
Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học chính quy các khóa 2015,2017,2017 và 2018.
Do điều chỉnh chương trình đào tạo, một số môn sẽ không còn trong chương trình. Để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ môn, Phòng Giáo vụ thông báo các danh mục môn học thay thế trong file đính kèm dưới đây.
Cụ thể sinh viên xem file kèm ./.
Lưu ý: – Các môn học thay thế chỉ áp dụng cho học trả nợ, không áp dụng cho học cải thiển điểm.
            – Các môn học không có trong danh mục trên, sinh viên muốn học lại làm đơn học thay thế theo quy định, có xác nhận của Khoa/Bộ môn.
            – Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ cô Nguyễn Vân Hà để được giải đáp (điện thoại: 0243.8547797 hoặc email: ntvha@ptit.edu.vn (phải gửi từ email của Học viện cấp))

Trân trọng ./.

Tải về:

2022- DS môn học thay thế trong chương trình ĐTVT

Môn học thay thế ngành CNTT