01/06/2021

Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2020-2021) của Học viện. Căn cứ tinh hình […]
28/05/2021

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng […]
27/05/2021

Thông báo: V/v Cập nhật điểm HK1 năm học 2020-2021 đối với Khoá 2020, các trường hợp thi kỳ thi phụ

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa 2020, các trường hợp […]
26/05/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy-học tập, thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội

– Căn cứ quyết định số 387/QĐ-HV ngày 08/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 […]
24/05/2021

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 2021 của Học viện, căn cứ chương trình đào […]
21/05/2021

Thông báo: Hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Kính gửi các Lớp sinh viên ĐHCQ khóa 2017 (các ngành khối Kỹ thuật), 2018, 2019, 2020  Để phù hợp với tình hình hiện tại […]
14/05/2021

Thông báo: Danh sách cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học tháng 5 năm 2021 của Học viện cho các […]
14/05/2021

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng […]
11/05/2021

Thông báo V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017, 2018, 2019

Kính gửi:    Các Khoa đào tạo 1/ Bộ môn Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD  Ban Thanh tra các kỳ thi Trung tâm thí nghiệm […]
09/05/2021

Thông báo: Bổ sung các môn học thực hành theo hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo tiến độ tổ chức đào tạo học kỳ 2 […]