30/05/2023

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Khóa 2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức Thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông […]
29/05/2023

Thông báo: V/v: Hủy và mở bổ sung các lớp học phần đợt học kỳ hè năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ hè năm học […]
24/05/2023

Thông báo: Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ năm học 2023-2024

Căn cứ quyết định số 682/QĐ-HV ngày 22/06/2023 của Giám đốc Học viện Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ […]
22/05/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ hè, năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ 2 năm học […]
18/05/2023

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2022-2023

 Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]
18/05/2023

Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

 Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và kế hoạch công tác […]
17/05/2023

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;                   – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2019 (ngành kỹ thuật), 2020, 2021, 2022; […]
17/05/2023

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2022

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2022. Phòng Giáo vụ thông báo […]
12/05/2023

Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021. Căn cứ tờ trình số 45 /TTr-GV-KT-CBl ngày 4/5/2023 về việc tổ chức […]
10/05/2023

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2019-2024 (ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, 2023-2024 và kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện. – Căn cứ chương trình […]