Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)

Thông báo: V/v Cập nhật điểm HK1 năm học 2020-2021 đối với Khoá 2020, các trường hợp thi kỳ thi phụ
27/05/2021
Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021
01/06/2021

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng ký chuyên ngành học. Căn cứ kết quả đăng ký chuyên ngành trên hệ thống QLĐT của sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành, cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) tới cô Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Giáo vụ – ntvha@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 2/6/2021 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

D19 CNĐPT phân chuyên ngành