Thông báo: V/v Tổ chức thi trực tuyến, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017 (Cập nhật 11/6/2021))

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021
04/06/2021
Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021
12/06/2021
Kính gửi sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2017
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ thông báo V/v Tổ chức thi trực tuyến đối với các lớp học phần khóa 2017 của Học viện; Căn cứ bản đăng kí hình thức thi của các Bộ môn. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi của các lớp học phần khóa 2017 (Điều chỉnh), cụ thể:
  1. Thời gian thi: từ 14/6 đến 11/7/2021;
  2. Hình thức thi: Bài tập lớn/ Tiểu luận + Vấn đáp online trên phần mềm Trans;
  3. Lịch thi và phòng thi (là TransID của giảng viên giảng dạy lớp học phần) sinh viên xem trên QLĐT;
  4. Quy định/ quy trình thi online của Học viện.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

QĐ Tổ chức thi trực tuyến

Hướng dẫn tổ chức thi trực tuyến