Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy-học tập, thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp
24/05/2021
Thông báo: V/v Cập nhật điểm HK1 năm học 2020-2021 đối với Khoá 2020, các trường hợp thi kỳ thi phụ
27/05/2021
– Căn cứ quyết định số 387/QĐ-HV ngày 08/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện;
– Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Học viện thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy – học tập, thi kiểm tra học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội như sau:
1. Kế hoạch giảng dạy – học tập, thi hết học kỳ 2:
a. Khóa 2017:
– Thi học kỳ 2 theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 14/06/2021 (bao gồm cả thi các học phần thay thế tốt nghiệp của khối kinh tế, TTĐPT). Chi tiết về Tổ chức thi hết học phần theo hình thức trực tuyến sẽ được Học viện thông báo cụ thể sau.
– Sinh viên khối kỹ thuật tham gia thực tập tốt nghiệp từ ngày 19/07/2021 theo kế hoạch thực tập, làm tốt nghiệp đã được công bố.
b. Khóa 2018, 2019:
– Tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 13/06/2021.
– Sinh viên nghỉ hè từ ngày 14/06/2021 cho đến khi có thông báo quay trở lại Học viện dự thi học kỳ 2.
– Thi hết học kỳ 2 theo hình thức trực tiếp tại Học viện, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Trường hợp không thể tổ chức thi trực tiếp, Học viện sẽ thông báo điều chỉnh cụ thể tới sinh viên.
c. Khóa 2020:
– Tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 11/07/2021.
– Thi lại học kỳ 1, thi hết học kỳ 2 theo hình thức trực tiếp tại Học viện (thời gian dự kiến từ 12/07/2021). Trường hợp không thể tổ chức thi trực tiếp hoặc thay đổi thời gian thi, Học viện sẽ thông báo điều chỉnh cụ thể tới sinh viên.
2. Kế hoạch học kỳ phụ năm 2021:
– Thời gian học dự kiến từ ngày 14/6/2021. Trong quá trình tổ chức học kỳ phụ, kế hoạch có thể điều chỉnh để ưu tiên tổ chức thi hết học kỳ 2 của các khóa.
– Hình thức giảng dạy: Giảng dạy theo hình thức trực tuyến.
3. Tổ chức thực hiện:
Phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa đào tạo 1, các Phòng/Trung tâm liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập, thi kiểm tra theo khung kế hoạch điều chỉnh nêu trên.
Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!