Thông báo: V/v Cập nhật điểm HK1 năm học 2020-2021 đối với Khoá 2020, các trường hợp thi kỳ thi phụ

Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy-học tập, thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội
26/05/2021
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)
28/05/2021

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa 2020, các trường hợp dự thi kỳ thi phụ các khoá trước.

Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra điểm của cá nhân.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email (Phải gửi từ email được Học viện cấp) đến cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ – hkcuc@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 04/06/2021 để được xem xét giải quyết. Trong email sinh viên ghi rõ các thông tin thắc mắc, kèm số điện thoại liên lạc.

Trân trọng ./.