16/09/2021

Thông báo: V/v Tổ chức học các học phần Giáo dục thể chất của học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình học tập các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) trong học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020 […]
14/09/2021

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2021 – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh […]
08/09/2021

Thông báo: Về việc Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2 cho khóa 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2  cho khóa 2020 […]
30/08/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021) Cụ thể sinh viên download […]
30/08/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021) Cụ thể […]
26/08/2021

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020 (Lần 2)

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
25/08/2021

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối kinh tế, truyền thông Đa phương tiện đủ/chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc danh sách sinh […]
16/08/2021

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
16/08/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các các lớp sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021. Căn cứ kết luận […]
13/08/2021

Thông báo V/v: Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 23/08/2021

– Thực hiện công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội v/v tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên […]