18/06/2021

Thông báo: V/v Đề nghị sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (các lớp khối ngành Kinh tế và TTDPT khóa 2017)

Để thực hiện kế hoạch thực tâp và tốt nghiệp của Học viện theo đúng kế hoạch, phòng Giáo đã rà soát hồ sơ của […]
15/06/2021

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện

Ngày 15/06/2021 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 495/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện. Phòng […]
12/06/2021

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội  Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]
11/06/2021

Thông báo: V/v Tổ chức thi trực tuyến, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017 (Cập nhật 11/6/2021))

Kính gửi sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2017 Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ thông báo […]
04/06/2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa trước trả […]
04/06/2021

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]
01/06/2021

Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2020-2021) của Học viện. Căn cứ tinh hình […]
28/05/2021

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng […]
27/05/2021

Thông báo: V/v Cập nhật điểm HK1 năm học 2020-2021 đối với Khoá 2020, các trường hợp thi kỳ thi phụ

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa 2020, các trường hợp […]
26/05/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy-học tập, thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội

– Căn cứ quyết định số 387/QĐ-HV ngày 08/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 […]