15/06/2021

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện

Ngày 15/06/2021 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 495/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện. Phòng […]
12/06/2021

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội  Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]
11/06/2021

Thông báo: V/v Tổ chức thi trực tuyến, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017 (Cập nhật 11/6/2021))

Kính gửi sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2017 Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ thông báo […]
04/06/2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa trước trả […]
04/06/2021

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]
01/06/2021

Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2020-2021) của Học viện. Căn cứ tinh hình […]
28/05/2021

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng […]
27/05/2021

Thông báo: V/v Cập nhật điểm HK1 năm học 2020-2021 đối với Khoá 2020, các trường hợp thi kỳ thi phụ

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa 2020, các trường hợp […]
26/05/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy-học tập, thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội

– Căn cứ quyết định số 387/QĐ-HV ngày 08/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 […]
24/05/2021

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 2021 của Học viện, căn cứ chương trình đào […]