Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Tổ chức thi trực tuyến, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017 (Cập nhật 11/6/2021))
11/06/2021
Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện
15/06/2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

 Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học 2020-2021 của Học viện; Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực tế của Sinh viên sau thời hạn đăng ký thời khóa biểu các học phần, phòng Giáo vụ thông báo hủy một số lớp học phần của học kỳ phụ, năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Hủy 32 lớp học phần do sinh viên không đăng ký thời khóa biểu và số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện mở lớp (Danh sách tại phụ lục kèm theo).
  2. Đối với các sinh viên đã đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong danh sách ở mục 1: phòng Giáo vụ sẽ thực hiện việc hủy kết quả đăng ký của Sinh viên trên hệ thống (dự kiến trước ngày 15/06/2021), sinh viên không cần phải thực hiện thao tác hủy học phần trên hệ thống qldt cũng như không cần phải làm Đơn đề nghị hủy.

Trân trọng./.

Tải về:

Danh sách các lớp học phần hủy