31/05/2019

Thông báo Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2015 các ngành Kỹ thuật (các lớp D15ĐTTT, CNKTĐ-ĐT, CNTT, ATTT, CNĐPT, TTĐPT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
30/05/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2018-2019 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi: Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và […]
22/05/2019

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch học kỳ hè […]
21/05/2019

Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế

Căn cứ Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục […]
10/05/2019

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 10/5/2019 – Cập nhật phòng thi đối với các môn thi trên phòng máy – Điều chỉnh lịch thi […]
10/05/2019

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2014-2019, khối ngành Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học […]
09/05/2019

Thông báo: DSSV Khóa 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ trên đơn đề nghị của Sinh viên, phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2015 […]
08/05/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè năm học 2018-2019)

Kính gửi:          Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
02/05/2019

Thông báo: Phân lớp chuyên ngành khóa 2016 (D16CN, D16QT, D16MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập, nguyện vọng của sinh viên phòng Giáo vụ thông báo kết quả phân lớp […]
02/05/2019

Thông báo: Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]