Thông báo: V/v Hỗ trợ đăng ký học phần Tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật khóa 2015 và sinh viên ngành Kỹ thuật các khóa trước học lại

Thông báo: V/v Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019
20/09/2019
Thông báo: V/v Thu học phí và học lại kỳ I năm học 2019-2020
26/09/2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Để hỗ trợ Sinh viên hoàn thành việc đăng ký học các học phần thay thế tốt nghiệp theo quy định, Phòng Giáo vụ thông báo về việc tiếp nhận Đơn, hỗ trợ đăng ký cho Sinh viên, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên các ngành kỹ thuật: Đại học khóa 2015, Liên thông Đại học khóa 2017 (đủ điều kiện làm Đồ án, học các học phần thay thế tốt nghiệp) và sinh viên các khóa trước còn thời hạn đào tạo chưa đăng ký được các học phần theo quy định.

  1. Hình thức và Thời gian nộp Đơn:

– Sinh viên làm Đơn (Mẫu gửi kèm), nộp Đơn tại Phòng Giáo vụ – Ô số 1 – Văn phòng 1 cửa từ ngày 25/09/2019 đến hết ngày 27/09/2019;

  1. Thời gian, kết quả xử lý Đơn:

– Phòng Giáo vụ sẽ xử lý Đơn, hỗ trợ đăng ký cho sinh viên trong các ngày 30/09 đến 01/10/2019, từ ngày 02/10/2019 sinh viên đăng nhập vào hệ thống qldt.ptit.edu.vn để xem kết quả xử lý Đơn và lịch học cá nhân;

  Trân trọng./.

Tải về: Toàn văn thông báo + Mẫu đơn