Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2015

Thông báo V/v: Triệu tập sinh viên D18KT đăng ký chuyên ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA
12/09/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019
16/09/2019

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2015

                    –   Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 các ngành khối kỹ thuật còn nợ các học

                        phần thay thế Tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký và tổ chức học các học phần Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2015 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Tất cả Sinh viên các ngành khối Kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2015 thuộc diện làm Đồ án hoặc học các học phần thay thế Tốt nghiệp, bao gồm cả các lớp Chất lượng cao. Danh sách sinh viên làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp được công bố (dự kiến) trước ngày 17/09/2019.
  • Sinh viên các ngành khối kỹ thuật các khóa 2012, 2013, 2014 còn nợ học phần thay thế Tốt nghiệp.
  1. Hình thức, thời gian đăng ký:

* Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp: Đăng ký học phần Đồ án Tốt nghiệp.

* Sinh viên học các học phần thay thế Tốt nghiệp, bao gồm cả các Sinh viên có đơn xin chuyển từ làm Đồ án sang học các học phần thay thế: Đăng ký học 2 học phần theo quy định, riêng sinh viên ngành kỹ thuật Điện tử truyền thông lựa chọn đăng ký 2 trong danh mục 3 học phần.

  • Thời gian đăng ký: từ 10h00 ngày 19/09/2019 đến 17h00 ngày 23/09/2019.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về: Toàn văn thông báo + Phụ lục các môn học