Thông báo V/v: Triệu tập sinh viên D18KT đăng ký chuyên ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm Tiếng anh đợt 1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016
12/09/2019
Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2015
13/09/2019

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề nghị của khoa TCKT1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D18 ngành Kế toán từ học kỳ I năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập tới các sinh viên liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
  • Thời gian: 13h30 ngày 13/09/2019.
  • Địa điểm: P.401 nhà A2.
  • Thành phần: Sinh viên khóa 18 ngành Kế toán có quan tâm và bắt buộc đối với 28 sinh viên đã đăng ký nguyện vọng (có danh sách kèm theo); Lãnh đạo khoa TCKT1, phòng Giáo vụ, Cố vấn học tập.
  1. Nội dung:
  2. Phổ biến và tư vấn cho sinh viên Khóa 18 ngành Kế toán đăng ký nguyện vọng học chuyên ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA làm các thủ tục:
  • Đăng ký chuyên ngành “Kế toán chuẩn quốc tế ACCA”
  • Điều chỉnh đăng ký môn học của học kỳ I, năm học 2019-2020 theo quy định.
  1. Sinh viên hoàn thành đơn đăng ký và gửi về phòng Giáo vụ (thầy Nguyễn Hồng Minh) trước ngày 13/09/2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp với Khoa TCKT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!