Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử

Thông báo VV: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2019 – Cơ sở Hà Nội
11/09/2019
Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm Tiếng anh đợt 1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016
12/09/2019

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành KTĐT

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề nghị của khoa Kỹ thuật điện tử 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D16 ngành KTĐT từ học kỳ 2 năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  1. Số lượng, chuyên ngành đăng ký:

– Số lượng 214 sinh viên (có danh sách kèm theo).

– Các chuyên ngành đăng ký: Kỹ thuật điện tử máy tính; Xử lý tín hiệu và truyền thông.

–  Số lượng sinh viên phân cho mỗi chuyên ngành là 107 SV, dự kiến số lớp cho mỗi chuyên ngành là 02 lớp (tổng số 04 lớp).

  1. Trình tự thủ tục:
  2. Tư vấn và định hướng cho sinh viên: Khoa KTĐT1 và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn về đăng ký chuyên ngành các lớp D16 KTĐT”:
  • Thời gian: 11h00 ngày 12/09/2019.
  • Địa điểm: Hội trường nhà A2.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo Khoa KTĐT1, Lãnh đạo bộ môn ĐTMT và XLTH&TT, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên Đại học ngành KTĐT khóa 2016.
  1. Tổ chức đăng ký chuyên ngành: Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận Một cửa (ô số 1) trước ngày 18/09/2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp với Khoa KTĐT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Danh sách đăng ký chuyên ngành