Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ đa phương tiện

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019
16/09/2019
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2015
18/09/2019

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D17 ngành CN ĐPT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề nghị của khoa Đa phương tiện 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D17 ngành Công nghệ ĐPT từ học kỳ 2 năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  1. Số lượng, chuyên ngành đăng ký:

– Số lượng 254 sinh viên (có danh sách kèm theo).

– Các chuyên ngành đăng ký: Phát triển ứng dụng Đa phương tiện; Thiết kế đồ họa Đa phương tiện.

–  Số lượng sinh viên phân cho mỗi chuyên ngành là 127 SV, dự kiến số lớp cho mỗi chuyên ngành là 02 lớp (tổng số 04 lớp).

  1. Trình tự thủ tục:
  2. Tư vấn và định hướng cho sinh viên: Khoa ĐPT1 và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn về đăng ký chuyên ngành các lớp D17 CN ĐPT”:
  • Thời gian: 11h00 ngày 17/09/2019.
  • Địa điểm: Hội trường nhà A2.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo Khoa ĐPT1, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên Đại học ngành CNĐPT khóa 2017.
  1. Tổ chức đăng ký chuyên ngành: Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận Một cửa (ô số 1) trước ngày 23/09/2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp với Khoa ĐPT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về: DSSV ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH D17PT