Thông báo: V/v Thay đổi lịch tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của khóa 2023
30/11/2023
Thông báo: Về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1 của Chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2023
08/12/2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐHCQ khóa 2020, 2021, 2022

Căn cứ kế hoạch sử dụng phòng học hội trường của Học viện có sự thay đổi, Phòng giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 điều chỉnh lịch tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

  • Thời gian gian tập trung: 11h30 ngày thứ 4 06/12/2023.
  • Địa điểm: Hội trường A2
  • Đối tượng: Đại diện ban cán sự các lớp khóa 2020, 2021, 2022

Đề nghị các lớp sinh viên trên thực hiện nghiêm túc nội dung đã thông báo.

Trân trọng!