Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của khóa 2023

Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024
29/11/2023
Thông báo: V/v Thay đổi lịch tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024
04/12/2023
Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2023 cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 14/01 đến 01/02/2024;
  • Lịch thi chi tiết: https://qldt.ptit.edu.vn mục “xem lịch thi” ;
Đề nghị các sinh viên truy cập vào QLĐT để xem lịch thi của mình. Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).
Trân trọng ./.