Thông báo: Điều chỉnh lịch thi một số môn thi trắc nghiệm các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I 2023-2024

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2023-2024
22/11/2023
Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2023-2024
27/11/2023
Căn cứ kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã ban hành; Căn cứ đề nghị của TT Khảo thí&ĐBCLGD. Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh lịch thi đối với các môn có hình thức thi trắc nghiệm trong kế hoạch thi trên, cụ thể:
THỜI GIAN
LỚP
MÔN THI
PHÒNG THI
Ngày thi
Tiết BĐ
Giờ BĐ
Mã môn

nhóm
Tổ thi
10/12/2023
1
08g00
TEL1456
99
001
Mạng truyền thông vô tuyến
509-A3
10/12/2023
1
08g00
TEL1341
99
001
Công nghệ phần mềm
507_2-A3
10/12/2023
3
10g00
TEL1406
99
001
Kỹ thuật thông tin quang
507_2-A3
10/12/2023
3
10g00
TEL1415
99
001
Thông tin di động
509-A3
10/12/2023
3
10g00
MAR1329
99
001
Quản trị bán hàng
511-A3
Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào QLĐT để kiểm tra lịch thi cá nhân.
Trân trọng ./.