Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi một số môn thi trắc nghiệm các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I 2023-2024
24/11/2023
Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024
29/11/2023

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 1989/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 28/12/2022 về việc ban hành quy định về thu, nộp học phí và các khoản thu đào tạo khác tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ thông báo số 1057/TB-HV ngày 26/09/2023, thông báo số 1259/TB-HV ngày 09/11/2023 về việc thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 24/11/2023. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến:
  • Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2023-2024;
  • Không được đăng ký môn học học kỳ II năm học 2023-2024.
  1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

TB XỬ LÝ SV NỢ HỌC PHÍ KỲ 1 NĂM 23-24

DSSV No HP 11.2023