Thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (Đợt tháng 5/2022)

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện
07/06/2022
Thông báo: V/v: Tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký lịch học kỳ 1 năm học 2022-2023
08/06/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017  (Đợt tháng 5/2022)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 6 ngày 10/06/2022.

Trân trọng!

Tải về:

K2014 – Chuyển đổi điểm – T05 – 2022

K2015 – Chuyển đổi điểm – T5-2022

K2016 – Chuyển đổi điểm – T5 năm 2022

K2017 Chuyển đổi điểm – T5 – 2022

DSSV xét chuẩn đầu ra đợt T5-2022 (D14 đến D17)