Thông báo: V/v: Cập nhật lịch thi lần hai học kỳ 1 và bổ sung lịch thi môn Vật lý 1 & thí nghiệm học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020

Thông báo V/v: Bổ sung lịch hướng dẫn thực hành trực tuyến, lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2018, 2019, 2020
03/08/2021
Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 và Lịch thi lần hai học kỳ 1 năm học 2020-2021
08/08/2021

Kính gửi:     –   Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2020.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên các lớp khóa 2020. Phòng Giáo vụ thông báo:

  1. Ban hành hình thức thi và kế hoạch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2020-2021 dành cho sinh viên khóa 2020;
  2. Bổ sung lịch thi môn Vật lý 1 của học kỳ 2 năm học 2020-2021 (hình thức thi vấn đáp trực tuyến;
  3. Đối vói các môn có hình thức thi “Tiểu luận trực tuyến”: lịch trên QLĐT là ngày để giảng viên hướng dẫn, giao đề. Thời gian nộp bài được tính sau ngày hướng dẫn từ 7 – 10 ngày (theo quy định của Học viện);

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, đề nghị sinh viên ruy cập tài khoản cá nhân để cập nhật. Mọi vướng mắc về lịch thi liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail:nthieu1@ptit.edu.vn).

Trân trọng thông báo!