Thông báo V/v: Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 23/08/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (đợt tháng 8/2021)
10/08/2021
Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021
16/08/2021

– Thực hiện công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội v/v tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện.

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 23/08/2021 như sau:

  1. Thời gian, hình thức học tập:

– Triển khai giảng dạy, học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến qua phần mềm TranS và các hệ thống hỗ trợ học tập khác từ ngày 23/08/2021 cho đến khi có thông báo mới. Giảng viên và Sinh viên tra cứu Thời khóa biểu tại trang Quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn).

– Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến như sau:

TT Kíp Tiết học Thời gian TT Kíp Tiết học Thời gian
1 1 1 07h30 – 08h20 4 4 7 14h30 – 15h20
2 08h30 – 09h20 8 15h30 – 16h20
2 2 3 9h30 – 10h20 5 5 9 16h30 – 17h20
4 10h30 – 11h20 10 17h30 – 18h20
3 3 5 12h30 – 13h20 6 6 11 19h30 – 20h20
6 13h30 – 14h20 12 20h30 – 21h20

– Hướng dẫn triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trên phần mềm TranS cho Giảng viên và Sinh viên tại Phụ lục kèm theo.

  1. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Giảng viên thực hiện việc điểm danh sinh viên lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến và qua các hệ thống hỗ trợ học tập khác.

  1. Tổ chức thực hiện:
  2. Các Khoa/Bộ môn:

– Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng  dạy – học tập trực tuyến tới các giảng viên;

– Phối hợp đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên;

  1. Các Phòng chức năng:

– Phòng Giáo vụ, Văn phòng Học viện (Bộ phận Thanh tra đào tạo) kiểm tra, theo dõi tình hình giảng viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;

– Phòng Giáo vụ theo dõi tiến độ, kế hoạch các lớp học phần để có điều chỉnh phù hợp.

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT) phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập.

– Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tổ chức truyền thông tới các giảng viên, sinh viên; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình sinh viên tham gia học tập;

  1. Các Giảng viên, Cố vấn học tập:

– Các Giảng viên chủ động bố trí linh hoạt địa điểm có mạng Internet (tại nhà, tại cơ quan) và các điều kiện khác phục vụ tốt nhất cho giảng dạy trực tuyến.

– Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Học viện.

– Phối hợp phổ biến và thông tin tới sinh viên về chủ trương, kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến của Học viện.

  1. Đối với Sinh viên:

– Cài đặt, sử dụng phần mềm TranS để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Học viện. Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên;

– Sử dụng các hệ thống hỗ trợ học tập khác để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giảng viên cung cấp.

– Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện khi tham gia học tập trực tuyến.

  1. Thông tin hỗ trợ, liên hệ:

– Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm TranS: 0903.212.322/0856.838.282

– Phòng Giáo vụ: Anh Ngô Xuân Thành – Phó Trưởng phòng: 0913.053.636, Anh Nguyễn Ngọc Quang – Chuyên viên: 0917.235.206

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT): Anh Nguyễn Minh Tuân: 0912.138.183

Học viện thông báo để các Đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

Tải về:

Toàn văn thông báo (PDF)